Jasná

/súťažný návrh na rezort v Jasnej – vyzvaná súťaž/

Autorský kolektív:

JRKVC – Peter Jurkovič

+

Tatiana Kuva, Kristína Tomanová, Nina Valíčková, Jakub Volentič

Api House

/ workshop, spolupráca so Zuzanou Belešovou /

Návrh vznikol vrámci workshopu na tému Api House. Ide o malý rekreačný objekt určený na relax v bezprostrednej blízkosti včelých úľov.

Ako inšpirácia poslúžila modulárna vesmírna jednotka určená pre osídlenie planéty Mars. Globálny úbytok včelej populácie poukazuje na potrebu rozvíjania včelárstva a nových možností osídlovania včelami.
Možnosť kompletného rozloženia na jednotlivé prvky uľahčuje transport a umiestnenie aj v náročnejších podmienkach.

Okrem požiadavky na nezávislú prevádzku včelára a návštevníkov bola dôležitá najmä orientácia vletových otvorov (J, JV) a výber materiálov čo najlepšie vystihujúcich prirodzené prostredie včiel. Namiesto pevnej výplne otvorov je použitá jemná sieťovina, ktorá netvorí bariéru a návštevníkom zaručí autentický zážitok.

Schéma konštrukčného riešenia
Pôdorys
Pôdorys strechy
Pohľad zo strany vstupu
Pohľad zo strany vletových otvorov úľov

UWO: Unidentified Wooden Object

/workshop, Objekt UWO, Lido, Piešťany, 2016/

Foto: Vera Kiseľová

Autori: Ransu Helenius, Tobias Foged Permin, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská, Gabriela Mészáros, Silvia Gálová, Nina Valíčková, Martina Mikócziová, Karol Gwiazdowski, Oksana Hetman, Rebeka Zacková, Vera Kiseľová, Lorcán Koethe, Sebastian Sowa,  Vít Halada, Benjamín Brádňanský, Lívia Gažová

Objekt UWO vznikol počas workshopu 1:1, organizovaný zoskupením WOVEN, ktorého cieľom je spojiť teóriu s praxou a poskytnúť študentom architektúry priestor na zdokonalenie si zručností pri práci s drevom. V roku 2016 sa konal v Piešťanoch, so zámerom vytvoriť verejný prvok (alebo prvky) na ostrove Lido. Výsledkom je 5,5m široký “tanier” z ohýbaného dreva červeného smreku.
Napriek lákavému brehu sme sa rozhodli pre umiestnenie v brečtanom zarastenom lese. UWO tak neslúži ako mobiliár pre existujúce aktivity, ale podnecuje k vzniku nových.

Poloha vrámci Piešťan

Zóna Obchodná

/školský projekt, spolupráca so Soňou Havlikovou/

Mapa: Obchodná ulica – miesta vytipované pre aplikáciu urbánnej akupunktúry

Cieľom návrhu bolo vytvorenie stratégie postupnej transformácie Obchodnej ulice a okolia na udržateľnú štvrť orientovanú na peší pohyb a verejnú dopravu. Pre dosiahnutie navrhovanej zmeny uplatňujeme metódu urbánnej akupunktúry. Vrámci zahusťovania experimentujeme s formami vychádzajúcimi z lokality, v niektorých prípadoch zatlačenými až do extrému. Charakter priestoru Obchodnej ulice ponechávame bez radikálnych zmien, sústreďujeme sa na okolité ulice a dvory, s cieľom ich aktivácie a vytvorenia sociálne, ekologicky a ekonomicky udržateľného prostredia. Dopĺňame chýbajúce pešie prepojenia, na ktoré návštevníkov upozorňujeme prvkami v dlažbe. Jednotlivé mikropriestory rozvíjame samostatne aj ako celok, sekvenciu, v ktorej každý dvor je novým obrazom. Zameriavame sa na 4 základné oblasti:


1. Hotel Crowne Plaza

Problémy:
neprehľadnosť, chýbajúci parter, nevhodná mierka budovy hotela, excesívne parkovanie na Drevenej ulici, chýbajúca zástavba, vandalizmus

Navrhované zásahy:
Začlenenie priestoru
v okolí hotela do života ulice

2. Dvory a pasáže

Problémy:
neprechodnosť, uzavretosť dvorov, dominujúca tranzitná funkcia, nedostatok verejne prístupných pobytových plôch, aktivity obmedzené na interiér

Navrhované zásahy: 
Doplnenie prepojení vo ver- tikálnom smere a spriechodnenie vnútroblokov, aktivácia uzlových priestorov

3. Nadväzujúce ulice

Problémy:
parkovanie, problematický peší pohyb, nedostatok zelene

Navrhované zásahy:
Doplnenie prepojení vo vertikálnom smere a spriechodnenie vnútroblokov, aktivácia uzlových priestorov

4. Kollárko a Kasárne

Problémy:
veľká intenzita automobilovej dopravy, hluk, neprehľadnosť, nepriechodnosť, bariéry na peších trasách

Navrhované zásahy:
Preriešenie Kollárovho námestia a priľahlých Hurbanovych kasární
Možnosti zahusťovania zástavby metódou infill:

1. Pôvodný stav – nejednotná výška, prieluky
2. Vyplnenie prázdnych miest v existujúcej zástavbe
3. Dorovnanie striech v dvorovej časti zástavby na úroveň výšky strechy priľahlej budovy v uličnej línii
4. Zjednotenie výšky striech budov v uličnej línii
Navrhované zmeny v zástavbe
Podiel funkcií v doplnenej zástavbe
Návrh
1. Detail – námestie vedľa hotela
3. Detail – dvor za synagógou
5. Detail – Kollárovo námestie
7. Detail – Jedlíkova ulica
2. Detail – priechod Hollého
4. Detail – dvor medzi Obchodnou a Heydukovou ulicou
6. Detail – Hurbanove kasárne
Priechod z Heydukovej do dvora za synagógou

Rekonštrukcia základnej školy

/školský projekt/

Zadaním práce bol návrh prestavby budovy základnej školy na Karloveskej ulici v Bratislave. Okrem požiadavok na energetickú efektívnosť a nárokov na výučbu metódami využívanými v súčasnosti som brala do úvahy aj vývoj pedagogického prístupu v budúcnosti a z neho vyplývajúcu potrebu flexibility v dispozícii školy. V celom procese som sa snažila využiť  “čo už máme” a čo najviac uvažovať s pôvodnými konštrukciami, zásahy môžu preto na prvý pohľad pôsobiť nenápadne. Mojim cieľom nebola snaha prekvapiť, ale realisticky pristúpiť k zadaniu, pričom som sa zamerala najmä na funkčnosť, materiály a atmosféru priestoru.

Na Slovensku pomerne zriedkavo vidíme novostavby škôl a existujúce budovy sú častokrát v nevyhovujúcom stave, alebo nespĺňajú nároky na súčasné prístupy vo vzdelávaní. So sprísňujúcimi sa požiadavkami na energetickú efektívnosť budov prichádza okrem nutnosti stavebných zásahov aj príležitosť identifikovať súčasné potreby a uvažovať o možnostiach adaptácie existujúcich školských budov.


Čo bude hlavnou témou školy budúcnosti?

Pri súčasnej miere technologického pokroku je ťažké predpovedať, aké budú požiadavky napríklad o 50 rokov. Je však viacmenej isté, že osobná interakcia a socializácia budú naďalej dôležitým základom pre plnohodnotný rozvoj detí. Bez ohľadu na formu výučby bude škola naďalej slúžiť ako fyzické miesto stretávania, ktoré musí zabezpečovať psychickú pohodu.

Môžeme o nej uvažovať ako o statickom javisku a dynamickej scéne, zamerať sa na ponechanie určitej otvorenosti, flexibility a možnosti budúcej adaptácie.


Poloha vrámci Karlovej Vsi
Axonometria – pôvodný stav
Analýza – problémy a potenciály

Navrhované zásahy

1. Súčasný stav
2. Odstránenie existujúcej hmoty vstupných priestorov a spojovacej chodby
3. Doplnenie hmoty jedálne
4. Prístavba novej multifunkčnej haly, spriechodnenie v pozdĺžnom smere a rozšírenie v podobe exteriérových prvkov
5. Navrhovaný stav – spriechodnenie v pozdĺžnom aj priečnom smere, rozšírenie do exteriéru
6. Výmenou pevných priečok za mobilné sa dosiahne zvýšenie priestorovej flexibility. Priečky je možné posúvať v pozdĺžnom smere ako korálky náhrdelníka, pričom na každý modul (3m) pripadajú dvere. Na triedu dĺžky 3 moduly potom pripadajú 3 dvere, pričom momentálne nepoužívané dvere sú zasklenou stenou.


Funkčno – prevádzková schéma

Pôdorys 1.NP
Pôdorys 2.NP
Pôdorys 3.-4.NP
Rez A-A’, Rez B-B’
Rez C-C’, Rez D-D’
Pohľady juhovýchodný a severovýchodný
Pohľady severozápadný a juhozápadný

Interiér bytu – rekonštrukcia

/zákazka/

Cieľom čiastočnej rekonštrukcie bytu z 90-tych rokov bolo zefektívniť využitie plochy a upraviť ho pre potreby nových majiteľov. Najväčí stavebný zásah spočíval vo vytvorení priechodného šatníka medzi kúpeľňou a spálňou. Nahradil tak vstavanú skriňu a výklenok pre práčku, ktorá bola premiestnená z kúpeľne do technickej miestnosti pri vstupe. Kúpeľna prešla kompletnou rekonštrukciou. Kuchynský kút bol okrem doplnenia barového pultu a výmeny pracovnej dosky ponechaný v pôvodnom stave. V celom byte boli vymenené dlažby, obklady a pôvodnú laminátovú podlahu nahradili drevené parkety.   


Vizualizácia – kuchynský kút
Vizualizácia – jedálenská časť
Vizualizácia – kúpeľňa