Zóna Obchodná

/školský projekt, spolupráca so Soňou Havlikovou/

Mapa: Obchodná ulica – miesta vytipované pre aplikáciu urbánnej akupunktúry

Cieľom návrhu bolo vytvorenie stratégie postupnej transformácie Obchodnej ulice a okolia na udržateľnú štvrť orientovanú na peší pohyb a verejnú dopravu. Pre dosiahnutie navrhovanej zmeny uplatňujeme metódu urbánnej akupunktúry. Vrámci zahusťovania experimentujeme s formami vychádzajúcimi z lokality, v niektorých prípadoch zatlačenými až do extrému. Charakter priestoru Obchodnej ulice ponechávame bez radikálnych zmien, sústreďujeme sa na okolité ulice a dvory, s cieľom ich aktivácie a vytvorenia sociálne, ekologicky a ekonomicky udržateľného prostredia. Dopĺňame chýbajúce pešie prepojenia, na ktoré návštevníkov upozorňujeme prvkami v dlažbe. Jednotlivé mikropriestory rozvíjame samostatne aj ako celok, sekvenciu, v ktorej každý dvor je novým obrazom. Zameriavame sa na 4 základné oblasti:


1. Hotel Crowne Plaza

Problémy:
neprehľadnosť, chýbajúci parter, nevhodná mierka budovy hotela, excesívne parkovanie na Drevenej ulici, chýbajúca zástavba, vandalizmus

Navrhované zásahy:
Začlenenie priestoru
v okolí hotela do života ulice

2. Dvory a pasáže

Problémy:
neprechodnosť, uzavretosť dvorov, dominujúca tranzitná funkcia, nedostatok verejne prístupných pobytových plôch, aktivity obmedzené na interiér

Navrhované zásahy: 
Doplnenie prepojení vo ver- tikálnom smere a spriechodnenie vnútroblokov, aktivácia uzlových priestorov

3. Nadväzujúce ulice

Problémy:
parkovanie, problematický peší pohyb, nedostatok zelene

Navrhované zásahy:
Doplnenie prepojení vo vertikálnom smere a spriechodnenie vnútroblokov, aktivácia uzlových priestorov

4. Kollárko a Kasárne

Problémy:
veľká intenzita automobilovej dopravy, hluk, neprehľadnosť, nepriechodnosť, bariéry na peších trasách

Navrhované zásahy:
Preriešenie Kollárovho námestia a priľahlých Hurbanovych kasární
Možnosti zahusťovania zástavby metódou infill:

1. Pôvodný stav – nejednotná výška, prieluky
2. Vyplnenie prázdnych miest v existujúcej zástavbe
3. Dorovnanie striech v dvorovej časti zástavby na úroveň výšky strechy priľahlej budovy v uličnej línii
4. Zjednotenie výšky striech budov v uličnej línii
Navrhované zmeny v zástavbe
Podiel funkcií v doplnenej zástavbe
Návrh
1. Detail – námestie vedľa hotela
3. Detail – dvor za synagógou
5. Detail – Kollárovo námestie
7. Detail – Jedlíkova ulica
2. Detail – priechod Hollého
4. Detail – dvor medzi Obchodnou a Heydukovou ulicou
6. Detail – Hurbanove kasárne
Priechod z Heydukovej do dvora za synagógou