Rekonštrukcia základnej školy

/školský projekt/

Zadaním práce bol návrh prestavby budovy základnej školy na Karloveskej ulici v Bratislave. Okrem požiadavok na energetickú efektívnosť a nárokov na výučbu metódami využívanými v súčasnosti som brala do úvahy aj vývoj pedagogického prístupu v budúcnosti a z neho vyplývajúcu potrebu flexibility v dispozícii školy. V celom procese som sa snažila využiť  “čo už máme” a čo najviac uvažovať s pôvodnými konštrukciami, zásahy môžu preto na prvý pohľad pôsobiť nenápadne. Mojim cieľom nebola snaha prekvapiť, ale realisticky pristúpiť k zadaniu, pričom som sa zamerala najmä na funkčnosť, materiály a atmosféru priestoru.

Na Slovensku pomerne zriedkavo vidíme novostavby škôl a existujúce budovy sú častokrát v nevyhovujúcom stave, alebo nespĺňajú nároky na súčasné prístupy vo vzdelávaní. So sprísňujúcimi sa požiadavkami na energetickú efektívnosť budov prichádza okrem nutnosti stavebných zásahov aj príležitosť identifikovať súčasné potreby a uvažovať o možnostiach adaptácie existujúcich školských budov.


Čo bude hlavnou témou školy budúcnosti?

Pri súčasnej miere technologického pokroku je ťažké predpovedať, aké budú požiadavky napríklad o 50 rokov. Je však viacmenej isté, že osobná interakcia a socializácia budú naďalej dôležitým základom pre plnohodnotný rozvoj detí. Bez ohľadu na formu výučby bude škola naďalej slúžiť ako fyzické miesto stretávania, ktoré musí zabezpečovať psychickú pohodu.

Môžeme o nej uvažovať ako o statickom javisku a dynamickej scéne, zamerať sa na ponechanie určitej otvorenosti, flexibility a možnosti budúcej adaptácie.


Poloha vrámci Karlovej Vsi
Axonometria – pôvodný stav
Analýza – problémy a potenciály

Navrhované zásahy

1. Súčasný stav
2. Odstránenie existujúcej hmoty vstupných priestorov a spojovacej chodby
3. Doplnenie hmoty jedálne
4. Prístavba novej multifunkčnej haly, spriechodnenie v pozdĺžnom smere a rozšírenie v podobe exteriérových prvkov
5. Navrhovaný stav – spriechodnenie v pozdĺžnom aj priečnom smere, rozšírenie do exteriéru
6. Výmenou pevných priečok za mobilné sa dosiahne zvýšenie priestorovej flexibility. Priečky je možné posúvať v pozdĺžnom smere ako korálky náhrdelníka, pričom na každý modul (3m) pripadajú dvere. Na triedu dĺžky 3 moduly potom pripadajú 3 dvere, pričom momentálne nepoužívané dvere sú zasklenou stenou.


Funkčno – prevádzková schéma

Pôdorys 1.NP
Pôdorys 2.NP
Pôdorys 3.-4.NP
Rez A-A’, Rez B-B’
Rez C-C’, Rez D-D’
Pohľady juhovýchodný a severovýchodný
Pohľady severozápadný a juhozápadný